Greater Madison MPO

CIVIL RIGHTS/TITLE VI

(Read in English)   (Leer en Español)   (民權法案/第六章)

 

Chaw Hauj Lwm Tawm Phiaj Xwm (Metropolitan Planning Organization, MPO) Ntawm Greater Madison thiab Madison cov Nroog, sawv cev ua qhov chaw pov tswj thiab nyiaj txiag, ntseeg hais tias tsis muaj ib tus twg peb yuav cais cev nqaij, tsob neeg, xiam oob khab, poj niam txiv neej, hnub nyug, txoj kev ntseeg, nyiaj khwv tau los sis kev paub ntawv Askiv (limited English proficiency , LEP) zoo xws tau muaj nyob rau Tshooj VI txog Txoj Cai Pej Xeem ntawm xyoo 1964, thiab Txoj Cai Pej Xeem ntawm xyoo 1987 (P.L. 100-259) uas tsis muaj kev koom nrog, tsis lees txiaj ntsig ntawm, los sis raug xaiv raws lub khoos khas los sis txoj hauj lwm.  MPO thiab Madison cov Nroog yuav siv zog kom kawg nkaus kom ua tau qhov tsis sib cais rau txhua txhua txoj hauj lwm los ntawm tsoom fwv li khoos kas pab nyiaj.  

Tsis hais tus twg los xij ntseeg tias poj niam los sis txiv neej twg tau ntsib kev pom sij los ntawm kev ua tsis raws txoj cai ntawm Tshooj VI tuaj yeem xa ntawv fooj rau:

  • Greater Madison MPO, Alexandra Andros Tshooj VI Tus Saib Xyuas xov tooj (608) 266-9115, (rau tus tsis hnov lus, tuaj yeem siv kev pab cuam ntawm Wisconsin Hu rau 711); email mpo@cityofmadison.com; 100 State Street, Ste. 400, Madison, WI 53703.
  • Madison cov Nroog, Chaw Hauj Lwm txog Txoj Cai Pej Xeem (City of Madison, Department of Civil Rights) ,
    Attn: Tshooj VI Thov Kev Ncaj Ncees, 210 Martin Luther King Jr. Blvd. #523, Madison, WI 53703,
    Xov tooj: (608) 266-4910; email: dcr@cityofmadison.com

 

Pej Xeem Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Tsis Muaj Kev Ntxub Ntxaug (PDF)

Tus Neeg Foob Cov Ntaub Ntawv (PDF)

Daim Foos Tsis Txaus Siab thiab Lus Xam Pom (PDF)